menu

Zostań członkiem LOT PS

2016-07-20 12:28:28 (ost. akt: 2016-08-19 11:58:10)

Wysokość rocznych składek dla członka zwyczajnego:
 dla samorządu powiatowego - 15.000 zł
 dla samorządów miejskich i gminnych - 0,60 gr od 1 mieszkańca
 dla podmiotów gospodarczych -  200 zł
 dla organizacji pozarządowych - 100 zł
 dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - 100 zł
 dla Członków Komitetu Założycielskiego wydelegowanych przez Urzędy - 12 zł
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

1. Członkiem zwyczajnym mogą być:
a) związki i stowarzyszenia gmin z terenu Powiatu Szczycieńskiego wykonujące zadania w zakresie turystyki;
b) izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe, których działalność związana jest z turystyką;
c) samorząd Powiatu Szczycieńskiego;
d) samorządy gminne z terenu Powiatu Szczycieńskiego;
e) osoby prawne i osoby fizyczne, których działalność związana jest z turystyką, po przyjęciu do Stowarzyszenia przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz opłaceniu wpisowego.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i deklaruje wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia 
i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia;
c) brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia;
d) wglądu do protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków i sprawozdań dla Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
e) korzystania z pomocy organizacyjno - technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia;
f) używania odznaki Stowarzyszenia;
2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem określonym w ust. l lit. a).
l. Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych;
c) godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię;
d) regularne opłacanie składek członkowskich;
e) upowszechnianie problematyki turystycznej.
2. Członkowie wspierający mają takie same obowiązki określone w ust. l jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem określonych w ust. l lit. b) i d).
3. Członkowie honorowi mają takie same obowiązki określone w ust. 1 jak  członkowie zwyczajni z wyjątkiem określonych w ust. 1 lit. d.
1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia;
c) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;
d) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej;
2. Oświadczenie o dobrowolnym wystąpieniu członek powinien skierować do Zarządu Stowarzyszenia. Wystąpienie nie zwalnia członka od obowiązku uiszczenia zaległych składek.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały Zarządu za rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia może skreślić członka zwyczajnego z listy członków w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres l roku, mimo pisemnego upomnienia.
5. Wykluczonym i skreślonym z listy członków lub nieprzyjętym w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Członkostwo honorowe i wspierające ustaje w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków za działanie na szkodę Stowarzyszenia;
3) śmierci osoby fizycznej lub ustania bytu prawnego osoby prawnej.

Deklaracja przystąpienia do LOT PS

...................................................... .                                       .............................................................             (nazwa podmiotu, organizacji, samorządu)                                                                       (miejscowość, data)
......................................................
(adres)
......................................................
(Tel, fax. e- mail)
DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA DO LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Reprezentując
..................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu)
oświadczam, że:
Deklarujemy przystąpienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego
Będziemy przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz LOT Powiatu Szczycieńskiego oraz czynnie uczestniczyć w pracach LOT Powiatu Szczycieńskiego,
Zobowiązujemy się do wpłacenia składki określonej Uchwałą I/9/11 z dnia 1 marca 2011 r. Walnego Zebrania Członków LOT Powiatu Szczycieńskiego.
Składka płatna na konto Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, nr 82 8838 0005 2001 0100 5530 0001
Osobą reprezentującą naszą organizację w LOT Powiatu Szczycieńskiego jest ................................

................................................................................................................................................................
                                                        (imię, nazwisko, pełniona funkcja )
 
                                                                                                   

                                                                                                    ........................................................
                                                                                                           (imię i nazwisko) (podpis)


____________________________________________________________________________

Przed przystąpieniem do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego należy złożyć następujące dokumenty :

1. Wypełnioną deklarację przystąpienia do LOT Powiatu Szczycieńskiego.
2. Odpis wypisu z rejestru sądowego,
3. Statut,
4. Uchwałę właściwego (wg statutu) organu o przystąpieniu do LOT Powiatu Szczycieńskiego.