menu

Działalność LOT PS

2016-07-20 12:10:16 (ost. akt: 2016-07-25 14:21:29)

Celem Stowarzyszenia jest:

a) działalność nieodpłatna
1) wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju Powiatu Szczycieńskiego;
2) budowa wizerunku Powiatu jako atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą;
3) podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów;
4) integrowanie środowiska podmiotów działających w zakresie turystyki z terenu Powiatu Szczycieńskiego;
5) rozwój oferty turystycznej Powiatu Szczycieńskiego;
6) tworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych działających w zakresie turystyki z organami administracji publicznej, w tym z Warmińsko – Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną w Olsztynie i Polską Organizacją Turystyczną a także z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki;
7) popularyzowanie i rozwijanie turystyki;
8) zwiększanie inwestycji w zakresie turystyki;
9) działanie na rzecz ochrony przyrody w Powiecie Szczycieńskim, w szczególności obrona miejsc cennych turystycznie przed dewastacją, zatruciem i zniszczeniem krajobrazu;
10) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13) wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
14) rozwój krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
15) prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
16) promocja i popularyzacja wszelkich przejawów aktywności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem sportów ekstremalnych, alternatywnych, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyki;
17) propagowanie i rozwój integracyjnych form sportu, rekreacji ruchowej, turystyki;
18) inicjowania i kreowania działań społecznych i gospodarczych w dziedzinie aktywnego wypoczynku;
19) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju oraz powstawania i modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej.

b) działalność odpłatna
- prowadzenie działalności wydawniczej – wydawnictwa promocyjne, w tym: wydawanie książek, gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych,
- działalność reklamowa – projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych,
- badanie i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej,
- organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych itp.,
- sprzedaż detaliczna wydawnictw i artykułów drukowanych.